MV Technik, s.r.o. - eshop bezpečné manipulace

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti MV Technik, s.r.o., se sídlem Obolecká 211, IČO60934361, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6072 , e-mail obchod@mvtechnik.cz, telefonní číslo +420 569622307 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (spotřebitelem) , která je spotřebitelem (dále jen „kupující, který není podnikatelem“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Právní vztahy při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem (kupující, který nakupuje pro účely svého podnikání a dále jen „kupující, který není spotřebitelem“) se řídí občanským zákoníkem a těmito obchodními podmínkami. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách MV Technik s.r.o. www.shop.mvtechnik.cz

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde https://shop.mvtechnik.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.mvtechnik.shop.cz

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 

1.     NĚKTERÉ DEFINICE

1.1.    Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

1.2.    Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

1.3.    Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4.    DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1.5.    Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6.    Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

1.7.    Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

1.8.    Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.9.    Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 

2.     OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1.    Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2.2.    Při nákupu Zboží je povinnost kupujícího poskytnout prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které kupující poskytl prodávajícímu při objednání Zboží jsou považovány za správné a pravdivé.

 

3.     UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.    Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2.    Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

3.3.    Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou kupující hradí za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované kupujícím tedy nad rámec Celkové ceny nevznikají. Odesláním Objednávky kupující souhlasí s využíváním prostředků komunikace na dálku.

3.4.    K tomu, abychom mohla být uzavřena Smlouva, musí kupující na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

3.4.1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu kupující označujete Zboží, o jehož nákup má zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);

3.4.2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě zvolného Zboží a způsobu jeho doručení kupujícímu;

3.4.3. Kupující musí uvést své identifikační a kontaktní údaje sloužící k fakturaci a doručení zboží, zejména tedy jméno, příjmení, firma, IČ, DIČ, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

3.5.    V průběhu tvorby návrhu Objednávky může kupující až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musí kupující rovněž potvrdit Seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo prodávajícímu.

3.6.    K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu a ani odesláním automaticky zaslaného informativního mailu prodávajícího o přijetí objednávky kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dochází až okamžikem potvrzení objednávky pracovníkem prodávajícího kupujícímu písemnou formou mailem. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit pouze po dohodě obou smluvních stran a to pouze písemně na základě podepsaných dodatků ke smlouvě. Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy a jsou k dispozici na webových stránkách internetového obchodu.

3.7.    Mohou nastat i případy, kdy kupující nebude moci Objednávku kupujícímu potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy kupující objedná větší počet kusů Zboží, než kolik je ze strany prodávajícího možné dodat. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůže prodávající Objednávku potvrdit, bude Vás kontaktovat pracovník prodávajícího a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující tuto nabídku potvrdí.

3.8.    V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, není prodávající povinen toto Zboží za tuto Cenu kupujícímu dodat ani v případě, kdy kupující obdržel potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci bude pracovník prodávajícího bezodkladně kontaktovat kupujícího a zašle kupujícímu nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující tuto nabídku potvrdí.

3.9.    V případě, že kupující nabídku nepotvrdí ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, je prodávající oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.10. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.11. Prodávající výslovně prohlašuje, že nabídka kupujícího na uzavření smlouvy učiněná objednávkou s výhradami, bude považována za objednávku bez výhrad. Prodávající výslovně prohlašuje, že k výhradám kupujícího nepřihlíží. Plnění prodávajícího nezohledňující výhrady není vadným plněním a kupující není v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy či požadovat slevu z důvodu vadného plnění.

  

4.     UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1.    Na základě registrace kupujícího v rámci E-shopu může kupující přistupovat do svého Uživatelského účtu.

4.2.    Při registraci Uživatelského účtu je povinností kupujícího uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

4.3.    Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je povinností kupujícího zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenese prodávající za to žádnou odpovědnost.

4.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.5.    Prodávající může zrušit Uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, když jej více, než 5 let kupující nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti dle Smlouvy.

4.6.    Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

5.     CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1.    Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

5.2.    Platba Celkové ceny je požadována po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny je možné provést následujícími způsoby:

5.2.1. Bankovním převodem na základě zaslané zálohové faktury. Informace pro provedení platby je zaslána kupujícímu v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 14 dnů. V případě platby bankovním převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na učet prodávajícího.

5.2.2. Bezhotovostně pomocí platební karty. V případě platby kartou online je Celková cena splatná okamžitě.

5.3.    Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu kupujícího po odeslání zboží. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském účtu.

5.4.    Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžiku provedení platby.

5.5.    Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.6.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

6.     DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI                

6.1.    Zboží bude doručeno kupujícímu způsobem dle jeho volby, přičemž kupující může vybírat z následujících možností:

6.1.1. Osobní odběr na provozovně prodávajícího na adrese MV Technik, s.r.o., Obolecká 211, 583 01 Chotěboř

6.1.2. Doručení prostřednictvím dopravních společností dle dostupnosti a volby prodávajícího pokud nebylo dohodnuto jinak

6.2.    Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

6.3.    Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží bude sdělena kupujícímu v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně informuje prodávající kupujícího o možnosti vyzvednutí Zboží prostřednictvím e-mailu.

6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující, který je spotřebitelem, povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání zjevného poškození zásilky nebo jiných porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující povinen převzetí zásilky odmítnout. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující, který není spotřebitel, povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání zjevného poškození zásilky nebo jiných porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující povinen převzetí zásilky odmítnout. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena kupujícímu nepoškozená. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

6.6.    V případě, kdy kupující poruší svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. těchto Všeobecných obchodních podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti prodávajícího kupujícímu Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží kupující nepřevezme, není odstoupením od Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany kupujícího. Pokud se prodávající rozhodne tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy je kupujícímu toto odstoupení doručeno. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.7.    Pokud je z důvodů vzniklých na straně kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je povinností kupujícího nahradit prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů prodávající zašle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

6.8.    Nebezpeční škody na Zboží na kupujícího přechází v okamžiku, kdy ho převezme. V případě, kdy Zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na kupujícího nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy kupující měl možnost ho poprvé převzít, ale z důvodů na straně kupujícího k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

6.9.    V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti budeme prodávající kupujícího vždy informovat v případě:

6.9.1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž kupujícímu vždy sdělí novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

6.9.2. prodlení s dodáním Zboží od dodavatele prodávajícího, přičemž kupujícímu vždy sdělí novou očekávanou dobu dodání.

6.10.       V případě většího objednávaného množství zboží je dodací lhůta sjednávána individuálně dle vzájemné dohody. Prodávající výslovně prohlašuje, že dodací lhůty se vzhledem k povaze výrobků a skladových kapacit mohou výrazně lišit dle objednávaného zboží. Objednací lhůta může činit i několik měsíců.

6.11.       Součástí dodávky není uvedení do provozu a instalace zboží. Doprava je zajišťována prodávajícím na náklady kupujícího nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.12.       Prodávající nedopovídá i v případě závazně dohodnutých lhůt za opoždění dodávky z důvodu vyšší moci, jež nemůže prodávající ovlivnit (např. přírodní katastrofy, válka, epidemie, přerušení dodávek energií nebo materiálu, porucha strojů atd.). Pokud se pro prodávajícího stala dodávka zboží z výše uvedených důvodů nemožnou je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit

  

7.     PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody za Zboží podle čl. 6.8 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:

7.1.1. má vlastnosti, které byly dohodnuty, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které byly u popisu Zboží uvedeny, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;

7.1.2. je vhodné pro účely, které jsou u něho uvedeny nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;

7.1.3. je v odpovídajícím množství a hmotnosti;

7.1.4. splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;

7.1.5. není zatíženo právy třetích stran.

7.2.    Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3.    Kupující je povinen si před prvním použitím prostudovat návod k obsluze a těmito informacemi se řídit při používání zboží. V případě, že dojde nesprávným použitím k poškození zboží nelze vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vadu, přičemž záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

7.4.    Kupující, který je spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, která je u spotřebního zboží určena standardně v délce 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není v záručním listě u dodaného zboží stanovena záruční doba delší.

7.5.    Kupující, který není spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, která je u prodávaného zboží určena standardně v délce 12 měsíců od převzetí zboží, pokud není v záručním listě u dodaného zboží stanovena záruční doba delší.

7.6.    Kupující při uplatnění práva z odpovědnosti z vadného plnění má následující práva:

7.6.1. právo na bezplatnou opravu zboží;

7.6.2. právo na dodání nového zboží bez vad, přičemž toto právo je možné uplatnit tehdy, pokud dodání nového zboží nebo jeho části je přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady, např. pokud vadu nelze odstranit nebo by takováto oprava byla finančně či časově neekonomická. Právo na dodání nového zboží má spotřebitel rovněž v případě, že se jedná o vadu opakovanou nebo o větší počet vad, jež brání řádnému užívání zboží.

7.6.3. na přiměřenou slevu z Ceny;

7.6.4. na odstoupení od Smlouvy v případě, že není možné Zboží opravit ani dodat nové zboží nebo vyměnit jeho součásti. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit Zboží ve stavu, v jakém ho obdržel.

7.7.    Do 3 dnů od obdržení reklamace prodávající potvrdí na e-mailovou adresu kupujícího, že obdržel reklamaci, kdy jsme ji obdržel a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po vzájemné dohodě prodloužena. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.8.    O vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího e-mailem. Prodávající zašle kupujícímu na e-mail potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. V případě zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá odůvodnění tohoto zamítnutí.

7.9.    V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

7.10. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

7.10.1.    Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;

7.10.2.    opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním nebo v případě opotřebení dílů, jež podléhají běžnému provoznímu opotřebení;

7.10.3.    použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;

7.10.4.    kdy to vyplývá z povahy Zboží;

7.10.5.   zásahu do konstrukce zařízení nebo v případě škod způsobených přetížením zařízení, neodbornou manipulací, zásahu do hydraulického obvodu či jeho znečištěním (je-li jím zařízení vybaveno), nedodrženími návodu k obsluze nebo záručních podmínek.

7.11       Právo z odpovědnosti za vady může kupující uplatnit osobně na adrese: MV Technik, s.r.o., Obolecká 211, 583 01 Chotěboř nebo elektronickou poštou na adrese: servis@mvtechnik.cz

  

8.     ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.    V souladu s ustanovením §1829 Občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, pokud se koupě zboží skládá z několika částí. Pokud se kupující v tomto případě rozhodne odstoupit od smlouvy a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s §1820 Občanského zákoníku odst. 1 písm. g) a §1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od smlouvy dle §1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Tímto způsobem není možné řešit reklamaci.

8.2.    Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v souladu s ust. §1837 Občanského zákoníku v případě, že zboží bylo upraveno prodávajícím podle přání spotřebitele nebo pro jinou osobu

8.3.    V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 8.1 musí být prodávajícímu nejpozději 14.den od převzetí zboží zaslán vyplněný formulář dle přílohy č.2 „ Formulář odstoupení od smlouvy“. Zboží musí být zasláno na náklady kupujícího zpět na adresu: MV Technik, s.r.o., Obolecká 211, 583 01 Chotěboř. Zboží musí být zasláno způsobem, který znemožní jeho poškození při přepravě, ideálně v původním obalu, zboží nesmí nás známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně průvodní dokumentace – záruční list, návod, prohlášení o shodě atd.) a s kopií dokladu o koupi zboží.

8.4.    V případě odstoupení od Smlouvy bude kupujícímu Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený na odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než bude Zboží vráceno prodávajícímu. Zboží musí být vráceno čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

8.5.    Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu v případech, kdy bude Zboží vráceno poškozené nebo opotřebené. Prodávající způsobenou škodu Kupujícímu v takovém případě vyúčtuje poté, co bude Zboží vráceno Prodávajícímu a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že prodávající kupujícímu ještě nevrátil Cenu, je prodávající oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku kupujícího na vrácení Ceny.

8.6.    Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Kupujícímu dodá Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Prodávající může také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že Kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že Kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě důvodné obavy a podezření na zneužití osobních údajů stran, platebních karet, osobních dokladů apod.

8.7.    Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo došlo k výrazní změně ceny dodavatele zboží, resp. není možné dodat zboží za původně stanovenou cenu.

 

9.     MLČENLIVOST

9.1 Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost ve vztahu k důvěrným informacím, jež budou vzájemně poskytnuty, tj. zejména informací obchodních, finančních a technických získaných v rámci uzavírání kupní smlouvy nebo následně dodávky zboží a nebudou tyto informace využívat pro svůj prospěch a nesmí je poskytnout žádné třetí straně.

9.2. Z tohoto závazku jsou vyloučeny informace všeobecně známé a nebo se v průběhu trvání smluvního vztahu stanou všeobecně známými.

 

10.   ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELY

10.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

10.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@mvtechnik.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

10.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

11.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Montáž zboží a uvedení do provozu není standardní součástí dodávky a v případě požadavku musí být dohodnuto mezi smluvními stranami při objednání zboží písemně.

11.2. Veškerá písemná korespondence bude probíhat elektronickou poštou. E-mailová adresa prodávajícího je uvedena u identifikačních údajů prodávajícího. Prodávající bude doručovat korespondenci na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou Kupující Prodávajícího kontaktoval.

11.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě vzájemné písemné dohody. Prodávající je oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

11.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 60 dnů, má Prodávající i Kupující právo od Smlouvy odstoupit.

11.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a odstoupení od smlouvy.

11.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.3.2021

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:        MV Technik s.r.o., Obolecká 211, 583 01 Chotěboř, Česká republika

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo faktury:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 Příloha č.1 - Formulář pro reklamaci

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:     MV Technik s.r.o., Obolecká 211, 583 01 Chotěboř, Česká republika             

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti MV Technik s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis:

Příloha č.2 - Formulář pro odstoupení od smlouvy


 

MV Technik s.r.o., Obolecká 211, 583 01 Chotěboř tel.:00420 569 622 306, info@mvtechnik.cz